Ваша корзина пуста.

Попробовать

Noteikumi un nosacījumi

“STUDIO MODERNA” privātuma politika darbinieku atlases procesā 

Dokumenta mērķis

1. “STUDIO MODERNA” privātuma politikas darbinieku atlases procesā (turpmāk – Dokuments) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – darba pretendentam (turpmāk – Datu subjekts)  informāciju par viņa personas datu apstrādi darbinieku atlases procesā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Studio Moderna” (turpmāk – Studio Moderna), vienotās reģistrācijas Nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004.

3. Studio Moderna kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

datuaizsardziba@studio-moderna.com 

4. Izmantojot Dokumenta 3.punktā minēto kontaktinformāciju vai vēršoties Studio Moderna juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu Datu subjekta tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī Dokumenta 14.punktu.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamata

5. Studio Moderna apstrādā Datu subjekta datus darbinieka atlases vajadzībām uz konkrēto vakanto amatu, uz kuru Datu subjekts  ir pieteicies.

6. Dokumentā minētās datu apstrādes juridiskais pamats ir Datu subjekta piekrišana, kas izpaužas kā darba pretendenta pieteikuma iesniegšana vai CV  publicēšana personāla atlases komersantu datubāzē.

Personas datu iegūšana

7. Studio Moderna Datu subjektu  personas datus iegūst no šādiem avotiem:

1) no Datu subjekta; 

2) no personāla atlases uzņēmuma (gadījumos, kad darbinieku atlasi veic, izmantojot personāla atlases uzņēmuma pakalpojumus vai izmantojot personāla atlases uzņēmumu datubāzes);

3) no Datu subjekta  iepriekšējām darba vietām vai klientiem (tikai ar Datu subjekta piekrišanu).

Apstrādājamo datu veidi 

8. Datu apstrādes procesā tiek apstrādāti šādi Datu subjekta personas datu veidi:

1)    personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods (ja Datu subjekts personas kodu CV ir norādījis pēc savas iniciatīvas);

2)    kontaktinformācija: tālrunis, e-pasta adrese;

3)    informācija par izglītību;

4)    informācija par darba pieredzi;

5)    jebkāda Datu subjekta CV iekļautā informācija;

6)    darba atsauksmes (tiek iegūtas tikai ar Datu subjekta piekrišanu);

7)    Datu subjekta  darbinieku atlases procesā sniegtā jebkāda veida informācija;

8)    Datu subjekta zināšanu un  prasmju novērtējums, ko darbinieka atlases procesā veic Studio Moderna.

Datu glabāšana un datu nodošana

9. Darbinieku  atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta 4 mēnešus no tās iegūšanas dienas (izņemot gadījumus, kad Datu subjekts ir apstrīdējis darbinieku atlases procesa rezultātus).

10. Ja ar Datu subjektu tiek noslēgts darba līgums, Dokumenta 8.punkta 1.-5.apakšpunktā minētā informācija tiek pievienota darbinieka lietai.

11. Studio Moderna darbinieku atlasē iegūtos personas datus nenodod trešajām personām. 

12. Nepieciešamības gadījumā

Studio Moderna ir tiesības darbinieku atlases procesā piesaistīt trešās personas (piemēram, personāla atlases uzņēmumus). Šādā gadījumā ar šīm personām (uzņēmumiem) tiek slēgts līgums un šīs personas (uzņēmumi) veic datu apstrādi Studio Moderna vārdā un ir uzskatāmi par Studio Moderna piesaistītiem personas datu apstrādātajiem.

Datu subjekta tiesības

13. Datu subjektam darbinieku atlases procesa gaitā, kā arī Dokumenta 9.punktā noteiktajā termiņā ir tiesības pieprasīt

Studio Moderna piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt

Studio Moderna veikt datu izsniegšanu, papildināšanu, labošanu,  dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.  

14. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par Dokumenta 13.punktā minēto tiesību īstenošanu šādos veidos

1)    rakstveida formā klātienē Studio Moderna juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2)    elektroniskā pasta veidā, nosūtot pieprasījumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi datuaizsardziba@studio-moderna.com;

3)    atsūtot rakstveida iesniegumu uz Studio Moderna juridisko adresi. 

15. Datu izsniegšana Datu subjektam Dokumenta 14.punkta 3.apakšpunktā minētajā gadījumā tiek veikta nosūtot tos ierakstītā vēstulē. 

16. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei sniegto  piekrišanu jebkurā no Dokumenta  14.punktā minētajiem veidiem.

17. Atsaucot piekrišanu datu apstrādei, Datu subjektam ir jāņem vērā, ka:

1) piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas  datu apstrādes likumību, kas ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas;

2) pilnīga datu apstrādes piekrišanas atsaukšana vienlaikus nozīmē, ka Datu subjekts atsakās no dalības attiecīgajā darbinieku atlases procesā.

Citi noteikumi 

18.  Studio Moderna nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjektu jautājumu vai iebildumu gadījumā aicinām sazināties ar Studio Moderna, izmantojot Dokumentā minēto kontaktinformāciju.

19. Ja Datu subjekts tomēr uzskata, ka tā tiesības uz privātumu ir pārkāptas, viņam ir vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

20.  Studio Moderna ir tiesības veikt papildinājumus šajā Dokumentā, padarot pieejamu tās aktuālo versiju Studio Moderna vietnē www.top-shop.lv/

21. Studio Moderna saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamasinterneta vietnē www.top-shop.lv/darbinieku-atlases-politika/