Ваша корзина пуста.

Попробовать

Политика конфиденциальности

Šeit Jūs varat iegūt informāciju par to, kā SIA „Studio Moderna” apstrādā personas datus par Klientiem, kuri jau šobrīd izmanto, ir izmantojuši SIA „Studio Moderna„ pakalpojumus vai ir izteikuši vēlēšanos iegādāties SIA „Studio moderna” pārdodamās preces vai izmantot sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā ir saistīti ar SIA „Studio Moderna” sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA „Studio Moderna” darbības veids ir balstīts uz Klientu apkalpošanu, veicot preču tirdzniecību savos tirdzniecības veikalos (tirdzniecības vietu uzskaitījums atrodams vietnē www.top-shop.lv), internetā, kā arī piedāvājot preces zvanot vai sūtot īsziņas uz Klientu norādītajiem sakaru veidiem.

Definīcijas

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA „Studio Moderna” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
 • Apstrāde ir jebkura ar Klienta personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • SIA „Studio Moderna”Reģ. Nr. 40003617324; SIA „Studio Moderna” adrese - Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004.  SIA „Studio Moderna” rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

Vispārīga informācija

 1. SIA „Studio Moderna” piemērojamo normatīvo tiesību aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir ieviesusi atbilstošus iekšējos tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 2. SIA „Studio Moderna” personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus Personas datu apstrādātājus – citas juridiskas vai fiziskas personas uz noslēgta rakstiska līguma pamata. Šādos gadījumos SIA „Studio Moderna” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu apstrādi veic saskaņā ar SIA „Studio Moderna” norādēm un atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas ir informācija vai dati par to, kādus Personas datu veidus SIA „Studio Moderna” apstrādā.

Personas datu kategorijas, kuras SIA „Studio Moderna” apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds; uzvārds; personas kods (tikai gadījumos, ja to pieprasa piemērojamās tiesību normas); dzimšanas datums – lai SIA „Studio Moderna” varētu Klientam izteikt īpašus piedāvājumus dzimšanas dienā; atsevišķos gadījumos pie aizdevumu kārtošanas SIA “Studio Moderna” var pieprasīt Aizdevējam nepieciešamos un iesniedzamos dokumentus (ko SIA “Studio Moderna“ pati neuzglabā, bet uzreiz nodot Aizdevumu formējošai kompānijai), kā piemēram, bet ne tikai - personu apliecinoša dokumenta datus (piemēram, pases kopija, ID karte), uzturēšanās atļaujas, ģenerālpilnvaras, maksājumu kontu izdrukas.
 • Kontaktinformācija, kādu Klients ir norādījis, kad Klients apmeklē SIA „Studio Moderna” tirdzniecības vietas, un citas vietas, kur SIA „Studio Moderna” sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar SIA „Studio Moderna” telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, lai varētu arī turpmāk ar Klientu sazināties (tālruņa numurs, e-pasta adrese) un piegādāt preci vai izpildīt pakalpojumu pēc norādītās adreses. Lai atvieglotu saziņas veidu un nodrošinātu Klientam draudzīgu saziņu, tiek apstrādāti arī dati par saziņas valodu ar Klientu, bet šie dati tiek apstrādāti tikai, ja Klients ir izteicis šādu vēlēšanos.
 • Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, tādi dati kā vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par Pilnvarām, ko Klients ir iesniedzis, veicot darījumus ar SIA „Studio Moderna” attiecīgās juridiskās personas vārdā.
 • Finanšu dati, piemēram, konti, darījuma dati, garantijas termiņu informācija, rēķini.
 • Dati par sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem pirkumiem.
 • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot piemērojamos normatīvajos tiesību aktos paredzētus pienākumus, piemēram, formējot rēķinus, garantijas, aizdevumus.
 • Vizuālie/video dati. SIA „Studio Moderna” veic videonovērošanu, kuras mērķis ir uzņēmuma darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana, kā arī prettiesiska nodarījuma izdarīšanas fakta fiksēšana, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanu (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu).
 • Audioierakstu dati. SIA “Studio Moderna” veic audioierakstu, sazvanoties ar Klientiem, lai nodrošinātu augstu servisa/pakalpojuma līmeni.
 • Informācija par mājaslapas apmeklējumu - piemēram, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot SIA „Studio Moderna” tīmekļa vietnes. SIA „Studio Moderna” sīkdatņu politika ir pieejama SIA „Studio Moderna” tīmekļa vietnē: www.top-shop.lv.
 • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, sarakste ar Klientu, pieprasījumi un sūdzības.

Personas datu Apstrādes nolūki

SIA „Studio Moderna” apstrādā personas datus primāri tiešās tirgvedības nolūkā, t. i., lai varētu atlasīt konkrētam Klientam piemērotākos piedāvājumus, atlaižu programmas un nosūtīt informāciju par īpašajiem piedāvājumiem Klienta svētku dienās, ja tāda tiek norādīta. Klienta personas datu saglabāšana ļauj SIA „Studio Moderna” ātri un ērti attiecībā pret Klientu identificēt visus Klienta iepriekšējos Pirkumus vai Klientam sniegtos pakalpojumus. Piemēram, ja Klients piezvana un izsaka vēlēšanos iegādāties „to pašu, ko iepriekš”, bet neatceras Preces nosaukumu vai tehniskos parametrus – SIA „Studio Moderna” pārstāvis var ātri atrast konkrētā Klienta pirkuma vēsturi.

SIA „Studio Moderna” personu datu apstrādes mērķi ir:

 1. Klientu pieejas nodrošināšana produktiem un pakalpojumiem un to administrēšana, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, piemēram, izpildītu Distances līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, pamatojoties uz līguma saistību izpildi.
 2. Klienta pirkumu vēstures izpēte, lai veiktu tirgus izpēti ar mērķi noteikt populārākos pakalpojumu veidus un produktus, kā arī Klientam ērtākos preču piedāvāšanas veidus.
 3. Klienta un/vai SIA „Studio Moderna” interešu aizsardzība, lai aizsargātu Klienta un/vai SIA „Studio Moderna” intereses un pārzinātu SIA „Studio Moderna” sniegto pakalpojumu kvalitāti, un, lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai (sarunu ieraksti), balstoties uz līguma izpildi, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai SIA „Studio Moderna” leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu SIA „Studio Moderna” pakalpojumu un produktu prettiesisku izmantošanu; tāpat, lai veiktu iekšēju savu darbinieku apmācību vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
  Lai garantētu SIA „Studio Moderna” un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas SIA „Studio Moderna” un Klienta tiesības (videoieraksti), pamatojoties uz SIA „Studio Moderna” leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus un SIA „Studio Moderna” īpašumu.
 4. Informācija par starp Klientu un Pārzini noslēgtajiem līgumiem - prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai, lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz līguma izpildi vai – lai izpildītu juridisku pienākumu, vai SIA „Studio Moderna” leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.
 5. Klienta dati Pārziņa grāmatvedības reģistros un grāmatvedības organizācijas dokumentos tiek apstrādāti likuma “Par grāmatvedību prasību izpildei” ietvaros.

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 1. Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, uzraudzības iestādes, saskaņā ar normatīvajos tiesību aktos noteiktiem gadījumiem un tur paredzētajā veidā), nodrošinot, ka minētās personas apņēmušās neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 2. Kredītiestādēm un finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem, trešajām pusēm, kas ir iesaistītas tirdzniecības darījumu izpildē, norēķinos, nodrošinot, ka minētas personas ir apņēmušās neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 3. Juridisko, grāmatvedības vai audita pakalpojumu sniedzējiem vai citiem SIA „Studio Moderna” apstiprinātiem Personas datu apstrādātājiem, nodrošinot, ka tie apņēmušies neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 4. Trešajām personām, kuras veic parādu piedziņas darbības attiecībā uz Klientu (piemēram, PTAC licencētie parādu piedziņas uzņēmumi, juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c. personas, kas savas darbības veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem), nodrošinot, ka minētās personas apņēmušās neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 5. Citām personām, kuras ir saistītas ar SIA „Studio Moderna” pakalpojumu sniegšanu, t.sk. lietvedības, piegādes un pasta pakalpojumu sniedzēji, nodrošinot, ka minētās personas apņēmušās neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 6. Klienta personas dati var tikt nodoti, cedējot prasījuma tiesības pret Klientu, nodrošinot, ka minētās personas apņēmušās neizpaust un aizsargāt Klienta personas datus.
 7. Pārzinis ziņo katram datu saņēmējam, kuram personas dati ir izpausti, par jebkuru personas datu labojumu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.
 8. Nododot Klienta personas datus 5.2.-5.6. punktos minētajos gadījumos, Pārzinis atbilstoši GDPR 46. panta prasībām nodrošina rakstveida līguma noslēgšanu ar datu saņēmēju pirms datu apstrādes uzsākšanas un Pārziņa norādīto drošības pasākumu personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības veikšanas pārbaudi, atbilstoši attiecināmo normatīvo tiesību aktu prasībām.

Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

 1. Personas dati tiek apstrādāti Latvijas Republikas teritorijā, bet atsevišķos gadījumos arī Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
  Personas datu apstrādātājs ārpus Latvijas Republikas teritorijas ir “Studio Moderna” grupas uzņēmums, kas darbojas uz noslēgta līguma pamata - STUDIO MODERNA D.O.O; Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenia.
 2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ nenotiek.

Glabāšanas periods

 1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai Klientam vai ilgāk, ja to paredz ārējie speciālie normatīvie tiesību akti.
  • Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, piemēram, Preces garantijas termiņu.
  • Videonovērošanas kameras glabā informāciju 1 mēnesi.
  • Sarunu audioieraksti tiek glabāti līdz brīdim, kamēr tiek dzēsti dati par Klientu.
  • Informāciju par starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem Pārzinis glabā 10 gadus (saskaņā ar Civilprocesa likuma 1895. pantā paredzēto saistību noilguma termiņu).
  • Likuma “Par grāmatvedību” prasību izpildei grāmatvedības reģistri un grāmatvedības organizācijas dokumenti tiek glabāti 10 gadus.
  • Cita informācija vai dati SIA „Studio Moderna” tiek uzglabāti atbilstoši leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem (piemēram, likumiem par lietvedību, patērētāju tiesību aizsardzību u.t.ml.).

Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
 2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, komercpaziņojumu/reklāmu saņemšanai).
 3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem tiesību aktiem izrietošajiem pienākumiem.
 4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, piemēram, laikā, kad SIA „Studio Moderna” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
 5. Saņemt informāciju, vai SIA „Studio Moderna” apstrādā konkrētās Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
 6. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 7. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.
 8. Dodot savu Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients apstiprina, ka Pārzinis ir tiesīgs veikt iepriekš minētās darbības saskaņā ar GDPR, kā arī apstiprina, ka saskaņā ar GDPR prasībām viņš ir informēts, un viņam ir zināma informācija par:
  1. personas datu apstrādes pārzini (par SIA „Studio Moderna);
  2. savu personas datu apstrādes mērķiem;
  3. savu personas datu iespējamiem saņēmējiem;
  4. savām tiesībām piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus;
  5. personas datu apstrādes tiesisko pamatu;
  6. savām tiesībām bez maksas saņemt informāciju par tām fiziskām un juridiskām personām, kas noteiktajā laika periodā ir saņēmušas no Pārziņa informāciju par Klientu;
  7. to, ka informācijā, kas sniegta saskaņā ar 8.8.6. punktu, aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
  8. datumu, kad Klienta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;
  9. personas datu ieguves avotu, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;
  10. savām tiesībām saņemt informāciju, kas par viņu bija savākta personu datu apstrādes sistēmā, ja likums neaizliedz šādu informāciju sniegt. Gadījumā, ja Klients pieprasa Pārzinim sniegt 8.8. punktā minēto informāciju, Pārzinis to sniedz iespējami īsā laikā un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā informācijas sniegšanas termiņu var pagarināt līdz 2 mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē Klientu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Klients pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja Klients pieprasa citādi. Informāciju sniedz bez maksas.
   Ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pārzinis var:
   • pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu;
   • atteikties izpildīt pieprasījumu.
 9. Klientam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis Pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim un SIA “Studio Moderna” tam nerada nekādus šķēršļus, ja:
  • apstrāde pamatojas uz piekrišanu;
  • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.
  Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Minētās tiesības neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālās pilnvaras.
 10. Klientam tā personas datu aizsardzības jautājumos ir tiesības vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot vēstuli uz 9.3. punktā norādīto e-pasta adresi.
 11. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.
 12. Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt Pārzini par jebkurām izmaiņām savos personas datos.

Kontaktinformācija

 1. Klients var sazināties ar SIA „Studio Moderna” saistībā ar piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu, sūdzībām par Personas datu izmantošanu un citiem jautājumiem, kas skar personas datus.
 2. SIA „Studio Moderna” kontaktinformācija: tīmekļa vietne www.top-shop.lv; tirdzniecības vietas, laikā kamēr darbojas attiecīgā tirdzniecības vieta; klientu apkalpošanas nodaļas tālrunis 67807675, centrālais ofiss Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004, (tikai darba dienās no pulksten 10.00 līdz 16.00).
 3. Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@top-shop.lv.

Klienta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Klienta tiesībām un brīvībām, Pārzinis bez pamatotas kavēšanās paziņo Klientam par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Grozījumi personas datu apstrādē

SIA „Studio Moderna” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt/papildināt Datu apstrādes kārtību saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, darot tos pieejamus Klientam SIA „Studio Moderna” tīmekļa vietnē.